Våra policyer

Riktlinjer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

På IndustriQompetens strävar vi hela tiden efter att bli bättre på vårt arbete. Detta gäller både levererad kvalitet, vår påverkan på miljön och säkringen av en trygg arbetsmiljö för våra anställda. Som ett led i detta arbetar vi med ledningssystem inom samtliga områden och har tydliga policyer för hur vi ska arbeta. På så sätt har vi ett ramverk för hur vi blir effektivare, tryggare och än mer medvetna i vårt arbete. Nedan kan du ta del av våra policyer.

Vår kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att, inom vår nisch och bransch, vara en av de bästa på marknaden att matcha personal efter kunders behov.

Detta innebär att:

 • Vi ska alltid noga identifiera kunders behov för att placera rätt person på rätt plats.
 • Vi skall attrahera anställda med bra villkor, bra omsorg och stor förståelse för individens möjligheter.
 • Varje konsult i uppdrag ska leda till fortsatt efterfrågan från kunden och att personen vi levererar ska vara anställningsbar av oss eller kund.
 • Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
 • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

(Senast uppdaterad 2019-05-02)

Vår arbetsmiljöpolicy

IndustriQompetens skall arbeta för att skapa en arbetsmiljö som utmärks av respekt för människors lika värde, trygghet, samt är hälsosam både psykiskt och fysiskt.

På vår arbetsplats innebär det att:

 • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
 • Personal har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
 • Vi regelbundet och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
 • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.

(Senast uppdaterad 2019-05-02)

Vår miljöpolicy

IndustriQompetens ska verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • Minimera utsläpp vid användning av fordon.
 • Välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt, produkter samt system, så långt det är möjligt.
 • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss i syfte att skydda miljön.
 • Källsortera vårt avfall, välja miljöanpassade kontorsmaterial och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
 • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

(Senast uppdaterad 2019-05-02)